/*

Balící návod

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

Tento návod pro dodavatele je závazný pro všechny dodávky do firmy odběratele. Díky jeho dodržování lze významně přispět k dodržení kvality dodávek.
Jsou znázorněna obecně platná ujednání a ustanovení, která pro interní a externí dodavatele platí jako vodítko pro balení a dodávání.
Nedodržení balicího návodu lze brát jako porušení požadavků na kvalitu firmy Prestar, s.r.o.

Rozsah platnosti se vztahuje na všechny dodavatele a subdodavatele společnosti Prestar, s.r.o. Speciálně učiněné úmluvy ohledně balení a dodávání zůstávají tímto nedotčeny. Změny na základě technologického pokroku jsou vyhrazeny.

POZOR! Návod je platný i pro interní dodavatele Prestar, s.r.o. tzn. například pro:
• Sklad jako interní dodavatel pro výrobu
• 3D měření a vstupní kontrola kvality jako interní dodavatel pro sklad a výrobu
• Montáž jako interní dodavatel pro logistiku (příprava dílů do kooperace)

2. ZÁSADA

Je odpovědností interního i externího dodavatele zajistit, aby byly všechny dodávané výrobky řádně a adekvátně nakonzervované, chráněné, zabalené a označené tak, aby bezpečně dosáhly místa určení.

Při nedodržení balicího návodu může být dodavatel vyzván k učinění nápravných opatření. Navíc může být dodavatel činěn odpovědným za jakékoliv dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti s přebalováním, manipulací nebo likvidací odpadu a rovněž za újmu na kvalitě v důsledku neadekvátního nebo znečištěného obalu.

3. POŽADAVKY NA BALENÍ

Výběr způsobu balení se řídí podle vlastností výrobku, požadavků na ochranu, druhu přepravy a daných skutečností u dodavatele.

Nehledě k výběru balení musí dodavatel zajistit, aby dodávka postačovala následujícím požadavkům:

• Díly je třeba dodat bez újmy na kvalitě a prosté nečistot.

• Přepravní obaly by měly zaručovat bezpečnou a snadnou manipulaci během vykládky a rovněž během přepravy prostředky pro pozemní dopravu.

• Vytváření účelných nákladových jednotek a efektivní využívání kapacit.

• Dostatečné přepravní zajištění.

• Bezpečná a snadná manipulace při vyjímání dílů z obalu.

• Řádné označení (viz ZVLÁŠTNÍ BOD OZNAČENÍ). Každá dodávaná položka musí být označená. Respektujte přitom návod Povinnost označení.

• Jeden výrobek (díly jednoho čísla) na každé jednotkové balení. Skládá-li se díl z více jednotlivých dílů, je třeba tyto označit tak, aby je bylo možné přiřadit. Při více předmontovaných konstrukčních skupinách je třeba volné jednotlivé díly (šrouby, pružiny, zátky atd.) jednotlivých konstrukčních skupin přiložit samostatně (např. připevnit sáček na jednotlivou konstrukční skupinu).

• Nelze-li se vyvarovat smíšeného svazku, je třeba díly zřetelně viditelně oddělit a účelně zorganizovat.

• Může-li sesmeknutím nebo třením dojít k poškození, je třeba použít přepážky.

• Citlivé díly je třeba řádně vypolstrovat.

• Obalový materiál nesmí ovlivnit čistotu a kvalitu dílů.

• Snadno korodující díly je třeba na dobu přepravy a skladování (nejméně po dobu 3 měsíců) balit v suchém, nekorodujícím prostředí. Druh použitého antikorozního materiálu se řídí podle citlivosti baleného materiálu, přepravních podmínek, doby přepravy a skladovacích podmínek (indoor /outdoor).

• Balení, která se zvedají ručně, by neměla být těžší než 20 kg. Balení s hmotností nad 20 kg je třeba vždy dodávat na paletách.

• Díly je třeba v rámci nosiče nákladu uspořádat tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozdělená. To samé platí pro polohování jednotlivých obalových jednotek na nosiči nákladu. Není-li to v odůvodněných a odsouhlasených případech možné, musí být toto zřetelně viditelně označeno (pozor na přesunutí těžiště).

• Velikost nosiče nákladu by měla odpovídat balenému zboží. U přečnívajících dílů je třeba dbát na řádnou a dostatečnou ochranu proti nárazům.

• Všechny duté prostory je třeba vyplnit tak, aby se díly při přepravě a manipulaci nemohly sesmeknout. Toto neplatí pro násypný materiál jako například šrouby, matice atd.

• Použije-li se polstrovací materiál, je třeba dbát, aby byl snadno a rychle odstranitelný a co možná nejvhodnější pro recyklaci. V maximální míře je třeba upustit od volného výplňového materiálu, balicích odřezků, materiálu ze skartovaček, novinového papíru, dřevité vlny atd.

• Díly s povrchovou úpravou je třeba zabalit odolně proti poškrábání. Speciální pozornost je třeba věnovat zacházení s broušenými díly. Broušené díly se nesmí pokládat na sebe a obecně

se s nimi musí při manipulaci zacházet tak, aby nedošlo k žádnému poškození povrchu.

4. OZNAČENÍ

Každá položka musí být označena. Respektujte přitom návod Povinnost označení.

Bez výjimky všechny díly musí být za účelem jednoznačné identifikace dodány řádně označené.

Požadavky na označení:

Z každého dílu musí být možné zjistit následující informace:

• Materiálové číslo

• Objednací číslo a položka objednávky

• V případě potřeby číslo reklamace

• Počet kusů

 

• Není-li označení každého jednotlivého dílu účelné (technicky nebo hospodářsky (např. šrouby)), je třeba díly zabalit do adekvátní obalové schránky, na kterou je znovu třeba umístit výše uvedené informace.

• Doporučuje se popis strojovým písmem (etiketa). Popis by měl být černý na bílém podkladu pro docílení co nejvyššího kontrastu.

• Označení nesmí ovlivnit čistotu a kvalitu dílů. Zvláště je třeba dbát na to, aby bylo možné případné popisky/etiketování beze zbytku odstranit.

• Označení by mělo být kdykoliv a v každé poloze co nejsnadněji viditelné. U velkých dílů se doporučuje připevnění druhého označení stejného druhu.

5. DODACÍ DOKUMENTY

Dodací dokumenty a rovněž průvodní podklady (např. protokoly o zkoušce, doklady o původu atd.) mají být v čisté formě předány pracovníkům skladu.

Jedná-li se speciální dodávky (reklamace, odstranění závad, rychlé změny atd.), je třeba toto pracovníkům skladu zvlášť sdělit. Je třeba přiložit zvláštní dokumenty (rychlá změna).

6. DODÁVÁNÍ

Dodavatelé jsou žádáni, aby se přihlásili u pultu skladové oblasti.

Při dodání osobním automobilem/nákladním automobilem je třeba respektovat označení parkovacích míst na plochách prostranství před skladem. V areálu společnosti Prestar, s.r.o. platí jízda krokem a mimořádná pozornost na pohyb osob. Má být dbáno na dodávání vhodnými a snadno vyložitelnými přepravními vozidly.

Je třeba respektovat doby pro dodávání:

Pondělí až pátek: 06:00 h – 14:00 h

Při výjimkách, spěšných dodávkách (např. zpětné dodávky, reklamace atd.), které mají být dodány mimo doby pro dodávání, je nutno kontaktovat příslušného nákupčího.

Vydání poskytovaných dílů je možné výhradně u pultu skladové oblasti.

 

7. SHRNUTÍ

Všechny duté prostory je třeba vyplnit tak, aby se díly při přepravě a manipulaci nemohly sesmeknout.

 

Balení, která se zvedají ručně, by nemela byt težší ne≥ 20 kg. Balení s hmotnosti nad 20 kg je treba vidy dodávat na paletách.

 

Nosič nákladu je třeba zabalit tak, aby se hmotnost rovnoměrně rozložila na plochu. Není-li toto možné, musí byt toto zřetelně viditelně označeno (pozor na přesunutí těžiště).

 

Díly je třeba v rámci nosiče nákladu uspořádat tak, aby byla hmotnost rovnoměrně rozdělená. To samé platí pro polohováni jednotlivých obalových jednotek na nosiči nákladu. Citlivé díly je třeba řádně vypolstrovat.

 

Kapacitu nosiče nákladu je třeba podle účelného posouzeni optimálně využít. Je třeba dbát na výběr přiměřeného nosiče nákladu.

 

Při balení těžkých anebo velmi velkých dílů do dřevěných beden, bednění, přepravních pomůcek nebo palet je třeba zajistit, aby byly vložky tvarované tak, aby byl náklad řádně zajištěný proti sesmeknutí.

 

Je nezbytné dostatečné přepravní zajištění. Je třeba dbát, aby byly hrany chráněné vhodným polstrovacím materiálem. Válcovité díly je třeba případně podepřít přišroubovanými hranami.

 

Není-li označení každého jednotlivého dílu účelné (technicky nebo hospodářský (např. šrouby)), je třeba díly zabalit do adekvátní obalové schránky.

 

Díly je třeba dodat bez újmy na kvalitě a prosté nečistot. Obalový materiál nesmí ovlivnit čistotu a kvalitu dílů.

 

Nelze-li se vyvarovat smíšeného svazku, je třeba díly zřetelně viditelně označit a účelně zorganizovat.

 

Použije-li se polstrovaci materiál, je třeba dbát, aby byl snadno a rychle odstranitelný a co možná nejvhodnější pro recyklaci. V maximální míře je třeba upustit od volného výplňového materiálu, balících odřezků, materiálu ze skartovaček, novinového papíru, dřevité vlny atd.

 

Velikost nosiče nákladu by měla odpovídat balenému zboží. U přečnívajících dílů je třeba dbát na řádnou a dostatečnou ochranu proti nárazům.

 

Může-li sesmeknutim nebo třením dojit k poškození, je třeba použít přepážky/oddělovací materiál. Díly s povrchovou úpravou je obecné třeba zabalit odolné proti poškrábáni.