/*

Všeobecné nákupní podmínky

1. Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) platí pro všechny současné a budoucí nákupy a objednávky
zboží, dodávky a jiná plnění, jako jsou např. technické služby, poskytované společností OBJEDNATEL s.r.o. (dále jen „objednatel“). VNP jsou automaticky nedílnou součástí
každé objednávky či smlouvy uzavřené s objednatelem.

1.2 VNP platí výhradně a přednostně ve všech závazkových vztazích, kde vystupuje jako jedna ze smluvních stran objednatel; podmínky dodavatele (dále jen „dodavatel“), které jsou s těmito nákupními podmínkami v rozporu nebo které se od těchto nákupních podmínek odchylují, nejsou pro objednatele závazné, ledaže by objednatel písemně poskytl výslovný souhlas s jejich platností. VNP objednatele platí i tehdy, pokud objednatel při znalosti protichůdných nebo odchylných podmínek dodavatele od dodavatele dodávku bez výhrad přijme.

1.3 Odchylky, změny a doplňky těchto VNP vyžadují písemnou formu.

1.4 Pokud dodavatel s těmito podmínkami nesouhlasí, musí na to neprodleně objednatele písemně upozornit. V případě, že dodavatel objednatele na tuto skutečnost neupozornil, předpokládá se jeho souhlas s obsahem VNP. Objednatel má v případě nesouhlasu dodavatele s VNP právo zakázku zrušit, aniž by vůči němu mohly být uplatněny jakékoli sankce či náhrada škody ze strany dodavatele.

1.5 Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny smlouvy, dodávky a jiná plnění v obchodním styku se všemi dodavateli s odkazem na ustanovení §1721 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen jako „OZ“).

2. Objednávky

2.1 Dodací dokumenty (objednávka a přijetí) a odvolání dodávek, ale také jejich doplňky a změny musí být učiněny
pouze v písemné formě.

2.2 Potvrzení objednávky je nutné s uvedením ceny, termínu dodání, platebních a dodacích podmínek a číslem
objednávky objednatele, které musí být uváděno ve všech
písemnostech, adresovat neprodleně objednateli.

2.3 Objednatel může v rámci toho, co je pro dodavatele únosné, požadovat změny předmětu dodávky ohledně jeho konstrukce a provedení. K tomu je objednatel oprávněn až do okamžiku převzetí předmětu dodávky. Pokud se změnou zakázky změní podstatná smluvní ujednání, jako např. ceny a lhůty, sdělí to dodavatel – pokud už není ve shodě dohodnuto příslušné ustanovení – objednateli výslovně nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla změna provedena. Při změnách zakázky upozorní objednatel dodavatele na to, že do dvou pracovních dnů může výslovně sdělit změny podstatných smluvních ujednání, jinak že platí předpoklad, že změny zakázky nemají za následek žádné změny podstatných smluvních ujednání.

2.4 Objednatel smí kdykoli v průběhu realizace objednávky
provést přezkoumání cen prostřednictvím analýzy hodnot a workshopu o snižování nákladů a odpovídajícím výsledkům přizpůsobit ceny.

3. Dodávky

3.1 Dodavatel je povinen dodat objednané zboží v množství a kvalitě, určené v objednávce či uzavřené smlouvě. Není-li kvalita zboží v objednávce či smlouvě určena, je dodavatel povinen dodat zboží v kvalitě a provedení, které plně odpovídá účelu, k němuž je zboží dodáváno. Dodané zboží musí odpovídat všem technickým požadavkům a bezpečnostním normám.

3.2 Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Pro dodržení
termínu dodání a dodací lhůty je směrodatné doručení zboží objednateli. Dodavatel musí zboží připravit včas s přihlédnutím k obvyklé době pro nakládku a odeslání. Dodávky se vyřizují podle pokynu objednatele. Pro všechny obchodní doložky platí soubor aktuálního znění
pravidel INCOTERMS.

3.3 Pokud musí být zásilky vinou dodavatele doručeny zrychleně, jdou takto vzniklé vícenáklady k tíži dodavatele. Dílčí dodávky a dodávky před dohodnutým termínem jsou přípustné pouze po souhlasu ze strany objednatele.

3.4 Objednatel není povinen platit přepravné předem. Přijetí zásilek, u kterých nebylo dodavatelem uhrazeno přepravné, může objednatel odmítnout. Při stanovení ceny zboží přímo od výrobce přebírá objednatel v dohodnutých výjimečných případech čisté náklady na přepravu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s dodávkou zboží do předání přepravci, včetně nákladů na naložení a na svoz a rozvoz, hradí dodavatel.

3.5 U dodávek ze zemí mimo Evropskou unii je nutné k nákladnímu listu bezplatně přiložit proforma fakturu a/nebo fakturu v jednoduchém vyhotovení, preferenční prohlášení a platný doklad o původu zboží (prohlášení o původu zboží). Celní odbavení k vývozu zařídí dodavatel na své náklady a riziko.

3.6 Dodání zboží se musí uskutečnit výhradně do místa příjmu zboží a v časech pro přejímku zboží, platných v příslušném místě.

3.7 U všech dodávek je místem plnění místo určení uvedené objednatelem. Není-li dohodnuto jinak, přepravují se veškeré zásilky na riziko dodavatele.

4. Zpoždění dodávky

4.1 V případě zpoždění dodávky je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % dohodnuté ceny dodávaného zboží za každý započatý kal. den prodlení, a to až do hodnoty 10 % z celkové ceny dodávaného zboží a dodavatel je povinen objednateli smluvní pokutu zaplatit. Náhrada škody a jiná práva objednatele tím zůstávají nedotčena. V případě pochybností o vzniku škody má dodavatel povinnost prokázat, že v důsledku zpoždění nevznikla vůbec žádná škoda nebo vznikla škoda podstatně nižší.

4.2 Dodavatel je povinen objednatele neprodleně písemně vyrozumět, pokud nastanou okolnosti nebo pokud jsou pro něj rozpoznatelné okolnosti, ze kterých vyplývá, že smluvenou dodací dobu nelze dodržet. Zákonná práva objednatele nejsou tímto sdělením dotčena.

5. Okolnosti vylučující odpovědnost

5.1 V případě, že bylo porušení povinností ze závazkového vztahu způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost, není smluvní strana, u které tato překážka nastala odpovědná za vznik škody. To platí i tehdy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost nastaly v okamžiku, kdy je dotyčný smluvní partner v prodlení. Smluvní partneři jsou povinni si v rámci sjednaných závazků neprodleně poskytnout nutné informace a přizpůsobit své závazky změněným poměrům.

5.2 Za vyšší moc jsou považovány všechny události, nastalé mimo kontrolu dotyčného smluvního partnera, které jsou nepředvídatelné a neodvratné a které znemožňují nebo zdržují úplné nebo částečné splnění jeho smluvních závazků.

6. Ceny

6.1 Dohodnuté ceny jsou chápány v uvedené měně jako pevné ceny a platí s ohledem na uvedenou zasílací adresu, včetně ceny obalu a dopravy, a je v nich započítána i příslušná daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Náklady na kontrolu funkce, kvality a lakování jsou rovněž zahrnuté do celkové ceny dodávaného zboží. Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost uvádět na daňovém dokladu (vystavené faktuře).

6.2 Odchylky od sjednané ceny dodávaného zboží vyžadují, a to i v jednotlivém případě, ke své účinnosti písemnou formu.

6.3 Vyplyne-li ze změn na trhu snížení cen, je dodavatel povinen o této skutečnosti v plném rozsahu informovat objednatele.

7. Fakturace a placení

7.1 Fakturu je nutné po uskutečněné dodávce / uskutečněném plnění ve dvojím vyhotovení doručit objednateli při uvedení čísla objednávky a předmětu dodávky / předmětu plnění. K fakturám za služby je nutné připojit v originále soupisky prací, výkonů a materiálů, podepsané odpovědným pracovníkem objednatele.

7.2 Právo vystavit fakturu za dodání předmětu plnění vznikne dodavateli dnem řádného dodání předmětu plnění, které bude osvědčeno ze strany odpovědného pracovníka objednatele.

7.3 Každá faktura dodavatele musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy obsahovat: identifikaci smluvních stran, číslo smlouvy nebo objednávky, číslo projektu, popř. nákladové středisko uvedené na objednávce, číslo faktury, den vystavení faktury, den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, předmět zdanitelného plnění, výši fakturované částky bez DPH, výši fakturované částky celkem, bankovní spojení smluvních stran.

7.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele, není dodavatel oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli nebo je nechat vymáhat třetími osobami.

8. Oznámení vad

8.1 Vady lze oznámit neformálně, i telefonicky; je také dostačující, pokud objednatel požádá o odstranění vad odborné pracovníky dodavatele.

8.2 Objednatelova povinnost zkoumání podle § 2104 OZ se
omezuje na vstupní kontrolu podle dodacího listu a na škody vzniklé při dopravě, ale také na zjevné vady. Projeví-li se při této kontrole vada, je nutné to neprodleně oznámit dodavateli. Projeví-li se vada později, je nutné ji oznámit neprodleně po jejím odhalení. Ustanovení § 2112 OZ zůstává nedotčeno.

9. Utajení

9.1 Smluvní strany se zavazují, že se všemi neveřejnými obchodními a technickými detaily, se kterými se prostřednictvím obchodního vztahu seznámí, budou nakládat jako s obchodním tajemstvím. Dodavatel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která objednateli vznikne porušením povinnosti mlčenlivosti.

9.2 Dodavatel je povinen udržovat v přísném utajení všechny získané a vypracované výkresy, vyobrazení, modely, šablony, vzory, výpočty a jiné podklady a informace. Nesmí je přenechat ani jinak zpřístupnit nepovolaným třetím osobám. Podklady, které jsou označené jako důvěrné nebo které tak podle pokynu objednatele mají být označeny, musí dodavatel ve své provozovně zabezpečit a zvláštní měrou je chránit. Rozmnožování a kopírování takových předmětů je přípustné pouze v rámci provozních požadavků a ustanovení autorského práva. Veškeré přenechané informace a jejich ztvárnění včetně kopií zůstávají vlastnictvím objednatele a musejí být na vyžádání objednateli okamžitě vráceny.

9.3 Jsou-li subdodavatelé a zaměstnanci dodavatele obeznámeni s realizací zakázky nebo se jiným způsobem dozvědí nebo mohou dozvědět o zakázce nebo o informacích a podkladech vyžadujících utajení, je dodavatel povinen tyto subdodavatele a zaměstnance odpovídajícím způsobem zavázat k mlčenlivosti.

9.4 Povinnost utajení podle předchozích odstavců platí i po realizaci dodávek zboží dle této smlouvy. Tato povinnost zaniká teprve tehdy, když se výrobní know-how a odborné vědomosti obsažené v přenechaných výkresech, vyobrazeních, modelech, šablonách, vzorech a výpočtech stanou všeobecně známými.

9.5 Smluvní partneři jsou oprávněni prostřednictvím svého obchodního závazkového vztahu dělat reklamu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Je zakázáno, ze získaných znalostí uzavírat vlastní dohody na vlastní fakturu.

9.6 V případě porušení povinností dodavatele, stanovených
v čl. 9 těchto VNP, je dodavatel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu.

10. Průmyslová ochranná práva a autorské právo

10.1 Na žádné výkony, pracovní postupy či procesy či výrobky, které lze odvodit z informací objednatele, nebude dodavatel nárokovat nebo uplatňovat průmyslová ochranná práva nebo jiná práva, ani nebude pro sebe nebo třetí osoby vyrábět nebo dávat vyrábět předměty, ve kterých nebo při jejichž výrobě se přímo či nepřímo používají informace objednatele. Pokud dodavatel výše uvedený závazek poruší, může objednatel vedle nároků na náhradu škody podle své volby požadovat výmaz ochranných práv nebo jejich převod na sebe. Není-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto nic jiného, pak všechna průmyslová ochranná práva, užívací práva, vzniklá v rámci a za účelem realizace dodací smlouvy nebo zakázky, a jiné položky právní ochrany, pokud jsou objednateli poskytovány v rámci smlouvy o dílo, ale i práva na všechny smluvně poskytnuté pracovní výsledky v okamžiku jejich vzniku přecházejí na objednatele. V tomto ohledu příslušejí objednateli bez časového a prostorového omezení, neodvolatelně a výlučně všechna užívací práva, existující k výše uvedeným právům, právním položkám a pracovním výsledkům, bez dalšího břemene a neomezeně; není-li výslovně dohodnuto něco jiného, je objednatel oprávněn pracovní výsledky a produkty vzniklé takto z výkonů šířit, převádět, měnit, přepracovávat, rozmnožovat a zveřejňovat. Není-li výslovně dohodnuto nic jiného, je objednatel oprávněn produkty a pracovní výsledky a produkty vzniklé ze smluvně poskytnutých výkonů přihlásit podle zákonných ustanovení k patentování.

10.2 Dodavatel je odpovědný za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nejsou porušována autorská či jiná práva třetích osob.

10.3 Pokud třetí osoba vznese proti objednateli nároky kvůli
porušení průmyslového ochranného práva nebo autorského práva k produktu, který dodal dodavatel, zprostí dodavatel objednatele na základě prvního písemného požadavku, je-li to právně možné, všech nároků a podnikne neprodleně vhodná obranná opatření, ledaže by se porušení průmyslových ochranných práv nebo autorských práv dalo klást za vinu objednateli, zejména na základě pokynů objednatele. Dodavatel nese vůči objednavateli odpovědnost za veškeré z toho vzniklé škody, zejména když je zastaveno užívání produktu, resp. pokračování provozu z důvodů zmírnění škod nebo jiných závažných důvodů. Objednatel je oprávněn si na náklady dodavatele vymoci potřebné povolení k dodávce, zprovoznění, používání, dalšímu prodeji atd. předmětu dodávky, pokud to třetí osoba na základě takových ochranných práv v souvislosti s poskytnutím služeb dodavatele od objednavatele požaduje.

10.4 Povinnost dodavatele ke zproštění odpovědnosti objednatele se vztahuje na všechny vynaložené výdaje, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatněním nároků ze strany třetí osoby.

10.5 Povinnost zproštění odpovědnosti podle výše uvedených odstavců neplatí, pokud dodavatel vyrobil předměty dodání podle výkresů či modelů, předaných objednatelem, nebo podle jim se rovnajících jiných objednatelových popisů či údajů a neví nebo v souvislosti s jím vyvinutými výrobky nemusí vědět, že jsou tím porušována ochranná práva.

10.6 Smluvní partneři se zavazují, že se budou neprodleně vzájemně informovat o rizicích porušení práv a o údajných případech porušení a že si najdou příležitost k tomu, aby proti odpovídajícím nárokům přijali ve shodě příslušná opatření.

10.7 Dodavatel na žádost objednatele sdělí používání zveřejněných i nezveřejněných vlastních ochranných práv a licencovaných ochranných práv a přihlášených ochranných práv na předmět dodávky.

10.8 Není-li dohodnuto jinak, příslušejí objednateli všechna práva i tehdy, pokud při uzavření smlouvy jednal s přihlédnutím ke všem okolnostem v dobré víře.

11. Zadání zakázek dalším subjektům

11.1 Zadání zakázek třetím osobám (subdodavatelům) je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zadá-li dodavatel bez objednatelova souhlasu zakázku třetí osobě, představuje to podstatné porušení smluvní povinnosti, na základě které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Náhrada škody zahrnuje zejména škodu vznikající z možného zpoždění projektu vůči koncovému zákazníkovi a veškeré vícenáklady, které vzniknou pověřením jiného dodavatele.

11.2 Převod smluvních práv dodavatele a povinností na třetí
osobu je přípustný pouze po předchozím písemném souhlasu objednavatele. Jinak odpovídajícím způsobem platí ustanovení odstavce 11.1.

12. Obal a přeprava

12.1 Obaly nebo přeprava budou zaplaceny objednatelem pouze tehdy, pokud odměna za ně byla výslovně sjednána. V opačném případě jdou veškeré náklady na přepravu a dodání zboží k tíži dodavatele. Je-li dohodnuto stanovení cen výhradně za obal nebo výhradně za přepravu, budou proplaceny pouze prokázané vlastní náklady. Obalové prostředky a přepravní trasy a přepravní prostředky určí dodavatel podle daných okolnosti a s přihlédnutím k zabránění vzniku škod na přepravovaném zboží.

12.2 V oznámeních o odeslání zásilky, v nákladních průvodkách, nápisech na balících nebo v dodacích listech je nutné v každém jednotlivém případě uvést objednací značku objednatele; jinak má objednatel právo zásilku vrátit bez uhrazení její ceny.

12.3 Pokud objednatel z důvodů, za které nenese odpovědnost, nemůže provést přijetí dodávky nebo odběr služby, pak dodavatel či přepravce dle pokynu a na náklady dodavatele dodávku nad rámec dohodnutého termínu bezplatně a na vlastní riziko uskladní, pokud objednatel dodavatele včas informuje o důvodu a předpokládaném trvání takové překážky.

12.4 Dodavatel musí dbát příslušných národních a mezinárodních předpisů ohledně obalů, značení a přepravy. Místem plnění pro vrácení obalu je obchodní sídlo objednatele nebo místo příjmu a použití, pokud tam předměty dodávky a předměty plnění měly být dodány. Dodavatel hradí náklady na zpětnou přepravu a na zhodnocení.

13. Přechod rizik a škody vzniklé při přepravě

13.1 Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit dostatečné pojištění přepravy, které odpovídá alespoň hodnotě dodávky. Dodavatel musí objednatele neprodleně informovat o případných škodách vzniklých při přepravě, pokud se o škodě dozví dříve než objednatel. Vedle toho je dodavatel odpovědný za vyřízení škod vzniklých při přepravě. Zejména musí učinit všechna opatření nutná k uplatnění nároků z pojištění.

13.2 Nebezpečí vzniku škody na přepravovaném zboží spočívající zejména v jeho ztrátě, zničení nebo jiném poškození nese až do okamžiku jeho řádného dodání, tzn. do okamžiku, kdy pověření zaměstnanci objednatele zboží v místě plnění převzali a převzetí potvrdili, dodavatel. Na objednatele přechází nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží jeho řádným převzetím ve sjednaném místě.

14. Odpovědnost za vady

14.1 Dodavatel zaručuje, že každý předmět dodávky má smluvně dohodnuté vlastnosti.

14.2 Předmět plnění má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím, stanoveným v objednávce, smlouvě či v těchto VNP. Za vady zboží se považují rovněž vady veškerých dokladů a dokumentů, které měly být se zbožím dodány.

14.3 Objednateli příslušejí nároky plynoucí ze smluvní záruky, a to nejméně po dobu 36 měsíců od předání zboží dodavatelem. Dodavatel se zavazuje, že jím dodané zboží bude mít po dobu sjednané smluvní záruky všechny obvyklé vlastnosti, všechny vlastnosti uvedené ve smlouvě či všechny vlastnosti podle dokumentace, byla-li ke smlouvě přiložena. Dodavatel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na zboží v záruční době objeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. V případě výskytu vad na dodaném zboží je dodavatel povinen uhradit všechny výdaje nutné za účelem odstranění vady nebo za účelem dodávky bezvadné věci, zejména náklady na přepravu, cestu, práci a materiál. Dodatečné plnění se musí uskutečnit na místě splnění dodávky.

14.4 Objednatel a dodavatel výslovně sjednávají, že bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy z důvodu vad na dodaném zboží je objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků nebo jejich kombinaci:
– požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží, dodáním chybějícího zboží, případně požadovat odstranění právních vad,
– požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné.
– odstoupit od smlouvy
– požadovat přiměřenou slevu z ceny
– sám nebo prostřednictvím třetí osoby nechat odstranit vadu nebo zajistit dodávku náhradního zboží, to vše na náklady dodavatele

14.5 Existují-li předpoklady pro odstoupení pouze ohledně jedné části celkové dodávky dodavatele, je objednavatel s přihlédnutím k zájmům dodavatele oprávněn k dílčímu odstoupení ohledně vadných předmětů dodávky.

14.6 Nároky objednatele z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14.7 V případě dodatečného plnění (dodatečného odstranění vad, dodatečného vylepšení nebo dodatečné dodávky) předmětu dodávky nebo výkonu, i formou výměny
vadných částí, začíná běžet záruční lhůta pro nahrazený nebo dodatečně vylepšený díl dodávky nebo výkonu znovu od začátku. To platí ohledně celé dodávky a výkonu, pokud objednatel nebo koncový zákazník nemůže bezvadné části dodávky a výkonu bez vadné části dodávky a výkonu podle smluvně předpokládaného účelu použití v plném rozsahu používat.

14.8 Dodavatel zaručuje, že jeho dodávky a výkony vyhovují požadavkům předpisů o bezpečnosti práce a že společně se zbožím jsou zejména dodána nutná ochranná zařízení, i když jednotlivé části, které jsou nutné k bezchybnému provozu, nejsou v objednávce uvedeny zvlášť. V ostatních záležitostech se dodavatel zavazuje, že dodávky a výkony provede v souladu s podmínkami příslušného profesního společenství.

14.9 V případě prodlení dodavatele se splněním některé z povinností, vyplývajících z odpovědnosti dodavatele za vady zboží, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadného zboží za každý den prodlení se splněním povinnosti dodat řádně objednané zboží. Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení výzvy ze strany objednatele k její úhradě.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1 Bez ohledu na jiná ustanovení těchto VNP je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
– prodlení dodavatele se splněním povinnosti dodat řádně a včas objednané zboží
– prodlení dodavatele se splněním některé z povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady dodaného zboží.
– zahájení insolvenčního řízení s dodavatelem
– vstupu dodavatele do likvidace
– existence události odpovídající vyšší moci, která brání dodání objednaného zboží po dobu delší než 3 dny
– je dodatečné plnění pro objednavatele neúnosné.
– dodavatel není pojištěn dle podmínek stanovených v čl. 19 VNP. Dodatečné plnění je pro objednavatele neúnosné zejména tehdy, pokud hrozí, že lhůta stanovená objednateli
koncovým zákazníkem pro dodávku a/nebo výrobu zboží, pro které je předmět dodávky zapotřebí, v důsledku dodatečného plnění vyprší.

16. Dodávání náhradních dílů

Dodavatel zaručuje dostupnost náhradních a opotřebovaných dílů na dobu deseti let.

17. Dokumentace

17.1 Dodavatel musí dodat objednateli spolu s dodávkou k dispozici řádnou dokumentaci, zejména o vlastnostech produktu, jeho použití, jeho provozu, dalším zpracování nebo montáži, jako například atesty, měřící protokoly, popisy produktu, předpisy o uskladnění, provozu a údržbě, návody na montáž a seznamy dílů podléhajících rychlému opotřebení, a to v českém jazyce a vždy ve dvojím vyhotovení. Dodavatel zaručuje úplnost a správnost této dokumentace. Dodavatel je povinen dodat dokumentaci na vhodných datových nosičích a včas se u objednavatele informovat na jeho požadavky na datové nosiče. 17.2 Při absenci úplné, bezchybné a dostatečné dokumentace podle předchozího ustanovení a jiných ujednání smluvních partnerů nese dodavatel vůči objednavateli a koncovému zákazníkovi odpovědnost za všechny škody, které vzniknou kvůli chybějící nebo chybné dokumentaci. To platí zejména pro škody, které vzniknou chybnou obsluhou a údržbou, chybnou nástavbou a vestavbou nebo montáží. Pokud absence nebo neúplnost dokumentace představuje vadu předmětu dodávky a dodaného výkonu, platí ustanovení odstavce 14.

18. Ručení

18.1 Nároky objednatele na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud lze škodu odvodit z porušení předpisů týkajících se obsluhy, údržby a montáže, z nevhodného a neodborného používání, chybného nebo zanedbaného ošetřování, přirozeného opotřebení nebo chybné opravy, které lze klást za vinu objednateli. To neplatí, pokud porušení předpisů týkajících se obsluhy, údržby a montáže a nevhodné a neodborné používání, chybné nebo zanedbané ošetřování a chybná oprava vyplývají z absence nebo vady dokumentace podle odstavce 16.

18.2 Objednatel bude dodavatele neprodleně informovat, pokud vůči dodavateli bude chtít uplatnit nárok podle výše uvedených ustanovení. Objednavatel musí dodavateli poskytnout příležitost k prošetření škodného případu. O opatřeních, která je nutné přijmout, zejména při smírčích jednáních, se smluvní partneři vzájemně dohodnou.

18.3 V případě, že dodavatel zapříčiní v souvislosti se svým závazkem dodat řádně zboží a uskutečnit služby řádně a včas, vznik škody objednateli, zavazuje se takto vzniklou škodu v celém jejím rozsahu uhradit. Objednatel je oprávněn přenést na dodavatele v plném rozsahu sankce ze strany svých smluvních partnerů, které byly objednateli vyúčtovány v příčinné souvislosti s porušením smluvních povinností dodavatele. Jedná se zejména o případy prodlení dodavatele, dodání zboží s vadami, dodání neúplného množství zboží, provedení prací v rozporu s objednávkou či smlouvou, poškození majetku smluvního partnera objednatele a dalších případů porušení smluvních povinností ze strany dodavatele. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli takto přenesené sankce v plném rozsahu.

19. Pojištění dodavatele

19.1 Dodavatel musí být pojištěn pojištěním obecné odpovědnosti podnikatele za škodu. Pojištění se musí vztahovat minimálně na případy škody způsobené jinému vadným výrobkem, zbožím, výrobním postupem či porušením smluvních podmínek. Rozsah pojištění musí odpovídat celkové ceně objednaného zboží či služeb, limit pojistného plnění musí však odpovídat minimálně částce 1 mil. Eur. Potvrzení o existenci tohoto pojištění je dodavatel povinen předložit objednateli před uzavřením každé smlouvy či dílčí objednávky. Nebude-li dodavatel pojištěn za podmínek stanovených těmito VNP, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy či objednávky uzavřené s dodavatelem.

20. Poskytování materiálu

20.1 Poskytnutý materiál zůstává ve vlastnictví objednatele a musí být bezúplatně odděleně uskladněn, označen a spravován. Jeho použití je přípustné pouze pro zakázky objednavatele. Při snížení hodnoty nebo ztrátě musí dodavatel poskytnout náhradu a pro tento účel na své náklady sjednat pojištění. To platí i pro vyfakturované přenechání materiálu vázaného na zakázku.

20.2 Zpracování a přetvoření materiálu se provádí pro objednatele. Ten se stává bezprostředním vlastníkem nové a přetvořené věci. Pokud by to z právních důvodů nebylo možné, dohodnou se dodavatel a objednatel už při udělení zakázky na tom, že vlastnictví nové nebo přetvořené věci přechází okamžikem vzniku na objednavatele. Dodavatel uschová novou nebo přetvořenou věc s péčí řádného hospodáře.

21. Všeobecná ustanovení

21.1 Tyto VNP jsou zveřejněny na internetových stránkách objednatele a odkaz na ně je součástí každé objednávky či uzavřené smlouvy.

21.2 Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z těchto VNP se řídí výhradně právem České republiky, pokud není dohodnuto něco jiného. V případě, že v souvislosti s právy a povinnostmi, stanovenými těmito VNP, vznikne mezi objednatelem a dodavatelem soudní spor, bude tento spor rozhodován věcně příslušným soudem v Plzni.

21.3 Pro dodávky a výkony je místem plnění místo příjmu a použití, uvedené objednatelem, pokud se výslovně nedohodne nic jiného.

21.4 Pokud by některé ustanovení těchto nákupních podmínek a přijatých dohod bylo neúčinné nebo se neúčinným stalo, není tím dotčena platnost ostatních částí smlouvy.